EURO FINANCE CONSULTING
 

Kompleksowe zarządzanie projektami objętymi dotacją

1Opracowanie wniosku o dotację

Zapewnimy wszelką niezbędną pomoc w procesie pozyskiwania dotacji na wsparcie projektu inwestycyjnego. Zaproponujemy właściwądotację, zapewnimy zgodność projektu inwestycyjnego z wymaganiami i, w razie konieczności, zasugerujemy korektę projektu. Przygotujemy wszelką dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o przyznanie dotacji oraz zapewnimy spełnienie kryteriów formalnych.

Nasze usługi:

 • Wybór odpowiedniego programu objętego dotacjami ze źródeł UE lub Republiki Czeskiej.
 • Analiza efektywności wybranego modelu współfinansowania ze źródeł UE z uwzględnieniem analizy zewnętrznych oraz wewnętrznych zagrożeń oraz analizy stabilności projektu.
 • Optymalne opracowanie projektu pod względem możliwości programu objętego dotacją.
 • Sporządzenie budżetu i oszacowanie kwalifikowalnych wydatków projektu objętego dotacją, plan korzystania z dotacji, koncept podziału projektu na etapy.  
 • Konsultacje dot. projektu inwestycyjnego z podmiotami udzielającymi dotację
 • Współpraca z innymi podmiotami dot. przygotowania biznesplanu, tj. projektantami, audytorami w zakresie energetyki, itd..
 • Opracowanie formularza wniosku o przyznanie dotacji oraz obowiązkowych załączników: badania wykonalności lub biznesplanu, finansowej i ekonomicznej analizy projektu, analizy zagrożeń i innych niezbędnych dokumentów (z wyjątkiem dokumentów prawnych i wymagających wiedzy specjalistycznej).
 • Skompletowanie dokumentacji oraz spełnienie formalności związanych ze złożeniem wniosku o dotację.
 • Przygotowanie do złożenia wniosku o dotację w obowiązującym terminie.
 • Komunikacja z podmiotami udzielającymi dotację w trakcie oceny wniosku.

2Przygotowanie ofert przetargowych

Przetargi są integralną częścią zarządzania dotowanymi projektami. Wybierzemy właściwą metodę i formę przetargu.Przygotujemy wszelką niezbędną dokumentację zgodnie z wymaganiami podmiotu udzielającego dotację,a w stosownych przypadkach - zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Zapewnimy śledzenie oraz optymalizację procesów od momentu ogłoszenia oferty przetargowej aż do chwili podpisu umowy z wybranym oferentem.

Nasze usługi:

 • Opracowanie tekstów dokumentów przetargowych i kwalifikacyjnych (z wyłączeniem technicznej obsługi składania oraz projektu umowy), opracowanie formularza zawiadomienia o opublikowaniu oferty przetargowej.
 • Konsultacje w sprawie oferty przetargowej oraz kontakt z podmiotem udzielającym dotacje.
 • Przygotowanie i opracowanie dodatkowych informacji dla oferentów (we współpracy z podmiotem zamawiającym).
 • Wyznaczanie członków i zastępców członków komisji oceniającej (lub innych komisji), organizacja spotkań, opracowanie niezbędnej dokumentacji.
 • Przygotowanie i zapewnienie sesji otwierania ofert z uwzględnieniem sporządzenia protokołu.
 • Ocena i analiza kwalifikacji oferentów wraz ze sporządzeniem protokołu, ewentualnie opracowywanie formularza decyzji o wykluczeniu oferentów.
 • Ocena ofert, w tym sporządzenie protokołu, a w stosownych przypadkach opracowanie próśb o uzupełnienie oraz wyjaśnienie ofert przetargowych.
 • Czynności administracyjne związane z zakończeniem oferty przetargowej (protokoły i sprawozdania z oceny ofert, formularz decyzji oraz zawiadomienia o wyborze najbardziej odpowiedniej oferty, w stosownych przypadkach, formularz o wykluczeniu oferenta z uzasadnieniem czy formularz decyzji oraz zawiadomienie o odwołaniu oferty przetargowej, odpowiedni formularz udzielania zamówień oraz opracowanie pisemnego sprawozdania podmiotu zamawiającego).
 • Skompletowanie dokumentacji przetargowej oraz przekazanie jej do kontroli, do rąk podmiotu udzielającego dotację.

3Wdrożenie projektu

Oprócz oferty przetargowej zapewnimy również wszelkie czynności administracyjne związane z realizacją projektu. Zapewnimy spełnienie wszystkich warunków programu objętego pomocą w trakcie realizacji oraz trwałości projektu. W ten sposób pomożemy Państwu uniknąć niechcianych sankcji ze strony instytucji przyznającej dotację.

Nasze usługi:

 • Zawarcie umów z podmiotem przyznającym dotację, zatwierdzenie, dających się zmierzyć, wskaźników projektu i budżetu przeznaczonego na projekt.
 • Nadzór nad pełnieniem wszystkich obowiązków beneficjenta dotacji.
 • Opracowanie regularnych sprawozdań z kontroli (w okresie realizacji i trwałości).
 • Opracowanie wniosku o ewentualne zmiany projektu.
 • Opracowanie wniosków o płatności (stopniowe lub ostateczne) lub o refundację poniesionych kosztów.
 • Ukończenie projektu, skompletowanie pełnej dokumentacji do archiwizacji.
 • Przygotowanie oraz udział w kontrolach projektów objętych dotacją.