EURO FINANCE CONSULTING
 

OBSZARY WSPIERANE W LATACH 2014-2020

TRANSPORT

Kraj (Program operacyjny Transport)

 • Rewitalizacja i modernizacja autostrad, dróg i korytarzy kolejowych w ramach sieci TEN-T.
 • Rewitalizacja i modernizacja autostrad, dróg szybkiego ruchu i dróg pierwszej klasy poza siecią TEN-T.
 • Rozwój śródlądowego transportu wodnego.
 • Stworzenie warunków dla wykorzystania multimodalnego transportu.

Województwa i powiaty (Program operacyjny Transport, zintegrowany regionalny program operacyjny)

 • Remont i budowa dróg oraz obwodnic połączonych z siecią TEN-T.
 • Budowa i modernizacja terminali przesiadkowych na transport publiczny.
 • Budowa i rewitalizacja ścieżek rowerowych.
 • Inteligentne systemy transportu.
 • Zakup pojazdów ekologicznych dla transportu publicznego. 
 • Rozwój mobilności w mieście (tramwaje).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Program operacyjny Zatrudnienie, zintegrowany regionalny program operacyjny

 • Zwiększenie efektywności i przejrzystości administracji publicznej.
 • Technologie informacyjne i sieci komputerowe dla administracji publicznej, eGovernment.
 • Kształcenie personelu.
 • Pozyskiwanie dokumentacji dla rozwoju regionalnego.

ZINTEGROWANY SYSTEM SŁUŻB RATOWNICZYCH

Zintegrowany regionalny program operacyjny

 • Wyposażenie podstawowych instytucji ISSZ.
 • Modernizacja ośrodków szkoleniowych i ćwiczeniowych instytucji ISSZ.
 • Zapewnienie odporności instytucji ISSZ, z naciskiem na dostosowanie do zmian klimatu.

GOSPODARKA RYNKOWA

Zintegrowany regionalny program operacyjny, program operacyjny Środowisko naturalne

 • Budowa kanalizacji oraz sieci wody pitnej.
 • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY i PRZYRODY

Zintegrowany regionalny program operacyjny

 • Rewitalizacja narodowych zabytków kultury oraz zabytków UNESCO.
 • Rewitalizacja zabytków kultury w zabytkowych obszarach ochronnych.
 • Środki przewidziane na udostępnienie i korzystanie z dóbr dziedzictwa kulturowego.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Program operacyjny Środowisko naturalne

 • Ocieplanie budynków.
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego, wymiana źródeł energii cieplnej.
 • Instalacja kolektorów solarnych w celudodatkowego ogrzewania i podgrzewania wody.

WIEDZA i KSZTAŁCENIE

Program operacyjny Badania, rozwój i kształcenie

 • Podniesienie jakości nauki w szkolnictwie wyższym.
 • Popularyzacja studiów technicznych, nauki i badań.
 • Lepsza jakość przygotowania pedagogicznego pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji.
 • Środki  na udostępnianie możliwości kształcenia uczniom i studentom o specjalnych potrzebach.
 • Więcej placówek kształcenia przedszkolnego.
 • Współpraca między instytucjami szkolnictwa i pracodawcami.

SŁUŻBA ZDROWIA i ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Program operacyjny Zatrudnienie, zintegrowany regionalny program operacyjny

 • Wyposażenie i infrastruktura dla rozwoju ambulatoryjnych, terenowych i mieszkalnych świadczeń zdrowotnych i socjalnych.
 • Transformacja i deinstytucjonalizacja świadczeń socjalnych w zakresie mieszkalnictwa, służby zdrowia, opieki psychiatrycznej, placówek opiekuńczych dla dzieci.
 • Wyposażenie i infrastruktura z zakresu opieki wysoce specjalistycznej (sieci: onkologiczna i perinatalna) oraz późniejszej pielęgnacji.
 • Kształcenie pracowników sektora świadczeń zdrowotnych i socjalnych.
 • Prewencja i działania wspierające zdrowie i zdrowy styl życia.
 • Pomoc w rozwoju systemu mieszkalnictwa socjalnego.
 • Wspólne prowadzonierozwóju regionu.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Rozwój systemu dalszego kształcenia.
 • Programy zapobiegania patologii społecznej.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Program operacyjny Środowisko naturalne

 • Likwidacja niedozwolonych odpadów, odzyskiwanie starych odpadów.
 • Budowa i modernizacja urządzeń do zbierania, sortowania i obróbki odpadów.
 • Nabywanie technologii w celu zmniejszenia emisji oraz śledzenia stanu powietrza.
 • Opieka nad parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi, narodowymi rezerwatami przyrody, zabytkami oraz obszarami objętymi programem Natura 2000.
 • Rewitalizacja zieleni miejskiej.