EURO FINANCE CONSULTING
 

PROGRAMY POMOCY W LATACH 2014-2020 i ICH GŁÓWNE OBSZARY

BADANIA NAUKOWE i ROZWÓJ

Rozwój przemysłu

Program Potencjał obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Założenie lub rozwój centrów badań przemysłowych, w tym nabywanie działek, budynków, wyposażenie.

Badania przemysłowe

Program Wdrażanie obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Prowadzenie badań przemysłowych i rozwoju eksperymentalnego z ukierunkowaniem na tworzenie konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych produktów.

Współpraca z organizacją badawczą

Program Innowacyjne vouchery obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Zakup usług specjalistycznych w zakresie innowacji.
 • Wspieranie działalności przedsiębiorczej, centrów innowacyjnych oraz parków naukowych i technicznych.

Program Partnerstwo wymiany wiedzy obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Nawiązanie partnerstwa między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi oraz instytucjami promującymi wymianę wiedzy i technologii.

Program Współpraca obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Wspieranie i rozwój grup, platform technologicznych oraz sieci współpracy małych i średnich przedsiębiorstw.

Eksploatacja sprzętu badawczego

Program Usługi infrastrukturalne obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Wspieranie działania parków naukowych i technicznych, inkubatorów, centrów innowacyjnych oraz świadczenie usług innowacyjnym przedsiębiorstwom za ich pośrednictwem.

MASZYNY i URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

Nowatorskie projekty

Program Innowacje obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Projekty ukierunkowane na innowację produktów i ochronę praw własności przemysłowej. Obejmuje nabywanie nowatorskich technologii, w tym wartości niematerialnych.

Nowoutworzone przedsiębiorstwa

Program Postęp obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Realizacja biznesplanów początkujących i rozwijających się przedsiębiorstw. Wsparcie ukierunkowane na nabywanie maszyn i urządzeń, zakup i remont budynków, uzyskiwanie kapitału obrotowego w celu rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności.

Zakup maszyn

Program Technologie obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Wspieranie zwiększania liczby realizowanych nowych biznesplanów przedsiębiorców początkujących oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Zakup maszyn i wyposażenia, w tym oprogramowania i licencji na używanie patentów.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program Marketing obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Usługi dla MŚP ułatwiające wejście na rynki zagraniczne (uczestnictwo w prezentacjach i targach zagranicznych, organizacja seminariów i wydarzeń ukierunkowanych na konkretną problematykę dotyczącą międzynarodowej konkurencyjności itd.).

Program Nieruchomości obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Modernizacja mechanizmów produkcyjnych i rewitalizacja istniejącej przestarzałej infrastruktury, modernizacja inwestycji typu brownfield.

Program Technologie informacyjne i sieci komputerowe oraz wymiana usług obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Tworzenie nowych, kompleksowych rozwiązań technologii informacyjnych i sieci komputerowych (np. w zakresie komunikacji, rozrywki, handlu, kształcenia, służby zdrowia, dostępu do miejsc zatrudnienia oraz sektora kultury i kreatywności).
 • Powstawanie i prowadzenie centrów wymiany usług.
 • Budowa i modernizacja centrów danych.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Program Odnawialne źródła energii obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Budowa, remont i modernizacja małych elektrowni wodnych.
 • Prowadzenie ciepła z istniejących zakładów wytwarzających biogaz za pomocą cieplnych instalacji rozdzielczych do miejsca zapotrzebowania.
 • Instalacja jednostek kogeneracyjnych.
 • Budowa i modernizacja źródeł ciepła i kogeneracji z biomasy oraz prowadzenie ciepła.

Program Oszczędność energii obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Modernizacja i remont instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych w budynkach zakładów produkcyjnych.
 • Modernizacja, remont i ograniczanie strat w instalacji elektrycznej i cieplnej w budynkach oraz zakładach produkcyjnych.
 • Realizacja środków w celupoprawy charakterystyki energetycznej budynków.
 • Wykorzystanie energii odpadowej w procesach produkcji.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii dla własnych potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Poprawa charakterystyki energetycznej budynków oraz zwiększanie wydajności energetycznej oraz procesów technologicznych.
 • Instalacja jednostki kogeneracyjnej dla własnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Program Technologie niskoemisyjne obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Wdrażanie nowatorskich technologii w zakresie niskoemisyjnego transportu (mobilność elektryczna pojazdów drogowych).
 • Projekty pilotażowe wprowadzania technologii akumulacji energii.
 • Wdrażenie niskoemisyjnych technologii w budynkach.
 • Wdrażanie nowatorskich technologii obszaru produkcji energii odnawialnej.
 • Wdrażanie systemów off grid (systemów zarządzania zużyciem energii).
 • Wdrażanie technologii w celu odzyskiwania surowców wtórnych w jakości, która pozwala na ich ponowne wykorzystanie w produkcji przemysłowej.
 • Wdrażanie technologii do produkcji nowatorskich wyrobów z surowców wtórnych.

SIECI ENERGETYCZNE

Program Smart GridsI obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Rozmieszczenie automatycznych elementów zdalnego sterowania w systemach dystrybucyjnych, wprowadzenie technologicznych elementów zarządzania napięciem oraz urządzeń do mierzenia jakości energii elektrycznej w systemach dystrybucji.
 • Zapewnienie lokalnego bilansu przepływu mocy między odbiorcą a operatorem sieci dystrybucji.

Program Smart Grids II obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Budowa, wzmocnienie, modernizacja i remont sieci przesyłowej oraz elektroenergetycznych stacji (zgodnie z konceptem mądrych sieci).

Program Oszczędność energii w systemach ogrzewania obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Instalacja wysokosprawnych (gazowych) kogeneracyjnych jednostek w systemach ogrzewania.
 • Instalacja wysokosprawnej (gazowej) kogeneracyjnej jednostki w celu lokalnego zapotrzebowania na energię cieplną.
 • Rewitalizacja istniejących instalacji kogeneracji w celu oszczędności energii pierwotnej dzięki modernizacji parametrów technicznych istniejących instalacji.

Program Szybki internet obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Modernizacja i rozpowszechnianie bieżącej infrastruktury szerokopasmowego internetu z minimalną szybkością przesyłania danych 30 Mbit/s.

USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Program DoradztwoI obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Usługi doradcze świadczone przez zewnętrznych doradców początkującym firmom w dziedzinie produkcji, handlu i usług, w celu zwiększenia liczby nowych przedsiębiorców oraz konkurencyjności początkujących małych i średnich przedsiębiorstw w regionach borykających się z problemami gospodarczymi.

Program Doradztwo II obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Wysokiej jakości usługi doradcze dla MŚP w celu zwiększenia szans biznesowych na rynkach międzynarodowych (uczestnictwo w programach międzynarodowych typu HORIZONT 2020, COSME) oraz w obszarze zarządzania strategicznego oraz innowacji (mentoring, szkolenia, foresight itd.).

Program Inwestycje kapitału podwyższonego ryzyka obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Inwestycje kapitałowe w projekty ukierunkowane na powstawanie i rozwój przedsiębiorstwz nowatorskim potencjałem, które składają wnioski o kapitał typu seed, start-up, expansion lub replacement.

KSZTAŁCENIE PERSONELU

Program Ośrodki szkoleniowe obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Budowa oraz nabywanie lub remont istniejących ośrodków szkoleniowych, modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na szkolenia, zakup wyposażenia tych pomieszczeń, w tym pomocy szkoleniowych, programów edukacyjnych oraz praw własności intelektualnej.

Program Kształcenie personelu obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Tworzenie i realizacja programów szkoleń dla przedsiębiorców, w tym przygotowanie lektorów i instruktorów.
 • Doradztwo przy tworzeniu oraz wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania oraz rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach.
 • Stowarzyszanie małych i średnich przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (np. forma nauki w grupach).
 • Czynności doradcze i informacyjne, szkoleniowe i programy zmiany kwalifikacji dla pracowników przedsiębiorstw, które podlegają restrukturyzacji lub kończą swoją działalność, z uwzględnieniem pracowników, którzy stracili pracę.
 • Zarządzanie wiekiem (zarządzanie zgodne z wiekiem, umiejętnościami i potencjałem pracowników).
 • Doświadczenie zawodowe i staże w przedsiębiorstwach.
 • Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi w celu dostosowania kwalifikacji zasobów ludzkich do aktualnych wymagań rynku pracy.

Zmniejszanie różnic w sytuacji mężczyzn i kobiet na rynku pracy obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Wprowadzanie elastycznych form pracy.
 • Rozwój usług opieki nad dziećmi.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

Dotacje w następującym zakresie:

 • Powstawanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 • Wdrażanie programów kształcenia, nauki oraz doradztwa w zakresie powstawania, zakładania, funkcjonowania oraz marketingu przedsiębiorstw w sferze społecznej.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE

Zmniejszanie emisji obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Kompleksowa lub stopniowa wymiana lub rewitalizacja istniejących stacjonarnych źródeł zanieczyszczeń, nabywanie dodatkowych rozwiązań technologicznych w celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Zapobieganie powstawaniu odpadów przemysłowych obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Realizacja lub modernizacja technologii, czego docelowym wynikiem będzie mniejsza ilość produkowanych odpadów na jednostkę produktu.

Wykorzystanie odpadów obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Budowa i modernizacja urządzeń do wykorzystania energetycznego odpadów oraz  związanej z tym infrastruktury.
 • Budowa oraz modernizacja urządzeń obsługi niebezpiecznych odpadów.
 • Uzupełnienie systemu sortowania, przechowywania i manipulacji odpadami.
 • Technologie służące do opracowania elementów budowlanych z systemów ocieplania.
 • Budowa zakładów wytwarzających biogaz do przetwarzania bioodpadów.
 • Rewitalizacja urządzeń do współspalania odpadów.

Usuwanie uciążliwości ekologicznych obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Odzyskiwanie starych odpadów oraz usuwanie uciążliwości ekologicznych.

Redukcja zagrożeń środowiskowych obejmuje dotacje w następującym zakresie:

 • Remont magazynów z niebezpiecznymi substancjami.
 • Środki mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa produktów zawierających szkodliwe substancje chemiczne.
 • Systemy informacyjne w celu zapobiegania poważnym awariom.